Skivbolag/press

Helene Wigren - PR & Beyond - helene.wigren@prbeyond.se

Bokning

Ariya Miveh – United Stage – ariya@unitedstage.se